2ème jour
Transtation Transtation, Lilian dodard (2 rouge) , jean paul mouren (2 bleu) Transtation, Anselme baud (3 vert) , karine baillet (13 vert) , philippe jeantot (13 bleu) Transtation, Karine baillet (13 vert) , philippe jeantot (13 bleu) Anselme baud (3 vert) , eric peron (3 bleu) Auriana beaute (19 vert) , axel capron (19 bleu)
 
Transtation, Philippe goitchel (4 vert) , sébastien josse (4 bleu) Transtation, Quentin mossaz (9 rouge) , serge madec (9 bleu) Transtation, Auriana beaute (19 vert) , axel capron (19 bleu) Auriana beaute (19 vert) , amelie hebette (19 rouge) Transtation, Corinne favre (1 vert) , gildas  morvan (1 bleu) Transtation, Gildas  morvan (1 bleu)
 
Transtation, Corinne favre (1 vert) Transtation, Corinne favre (1 vert)